خلاصه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام
شنبه 1391/10/09
در تبیین دستوری منشأ قدرت سیاسی ، بیان شد که استفاده از زور حتی برای تشکیل حکومت و قدرت سیاسی عدل ، نامشروع است . البته اعمال زور تنها نسبت به تشکیل حکومت و قدرت سیاسی عدل ، مشروع نیست ولی بعد از شکل گیری چنین حکومتی ، اعمال زور برای حفظ آن و تأمین امنیت کاملا مشروع است. دو دلیل بر نامشروعیت اعمال زور در تأسیس قدرت سیاسی می توان اقامه کرد: دلیل اول : نظام شکل گرفته بر اساس اعمال زور ، اخلاقی نخواهد بود. زیرا ایجاد نظام سیاسی ، برخاسته از اراده جمعی افراد یک جامعه است و در صورتی که چنین اراده ای بر اساس اعمال زور و جبر شکل گرفته باشد ، افراد آن جامعه در قبال این رفتار خود مسئول نخواهند بود و شکل گیری چنین نظام سیاسی ، از نظر اخلاقی فاقد ارزش محسوب می شود. پس از استقرار حکومت و قدرت سیاسی نیز ، اگر اکثریت با قدرت سیاسی حاکم به مخالفت برخیزند ، دیگر قدرت سیاسی نخواهد ماند تا از جواز و مشروعیت اعمال زور یا عدم جواز و مشروعیت آن برای حفظ قدرت سیاسی ، سخن گفته شود.
 ١١:٥٥ - شنبه ٩ دی ١٣٩١ادامه مطلب >>
خلاصه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام
دوشنبه 1391/10/04
بر اساس روش دستوری بررسی منشأ قدرت سیاسی در حوزه عقل نظری ، این مسأله مطرح می شود که از میان شیوه های سه گانه اقناع کدام یک از نظر تعالیم اسلام پذیرفته شده است ؟ در پاسخ باید گفت از نظر اسلام تنها روش اقناع واقعی و برهانی مشروعیت دارد؛ چرا که تنها می توان بر اساس اقناع برهانی اراده های موجود در جامعه را به یک اراده غالب و متراکم تبدیل کرد. اگر استفاده از اقناع اغفالی و اعمال زور برای تشکیل حکومت ظلم باشد که مردود بودن آن روشن است و اگر برای تشکیل حکومت عدل باشد باز هم مردود است ، زیرا بر اساس آموزه های اسلامی هدف از آفرینش انسانها ، آزمایش کردن آنهاست تا آشکار گردد که کدام یک خوب را انتخاب می کنند و کدام بد را.
 ١١:٤١ - شنبه ٩ دی ١٣٩١ادامه مطلب >>
خلاصه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام
یکشنبه 1391/10/03
پس از بررسی تفصیلی منشا قدرت سیاسی در حوزه عقل ، اکنون نوبت به بررسی منشا قدرت سیاسی در حوزه عقل نظری می رسد. در این جا پرسش اینست که اگر در جامعه ای حکومت و قدرت سیاسی وجود دارد ، این حکومت و قدرت سیاسی چگونه بوجود می آید ؟ برای بررسی این مساله میتوان از دو نوع روش استفاده کرد. الف) روش تحلیلی صرف: بر اساس این روش واقعیت موجود در جوامع تحلیل و بررسی می شود. ب) روش دستوری: بر اساس این روش به بررسی بهترین شیوه دست یابی به حکومت و قدرت سیاسی پرداخته می شود.
 ١٠:٤٢ - يکشنبه ٣ دی ١٣٩١ادامه مطلب >>
خلاصه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام
دوشنبه 1391/09/27
درباره منشا مشروعیت قدرت سیاسی علاوه بر مشروعیت ارکان سه گانه، لازم است چنین مشروعیتی ما قبل انسانی باشضد، نه آن که حسن و قبح آن بر پایه اراده و خواست انسان بوده باشد. همچنین مبدا مشروعیت در قلمرو ارکان سه گانه مذکور باید دارای ادراک جامع و خطاناپذیر باشد. یعنی از یک سو بر همه موارد و مصادیق حسن و قبح اشراف داشته باشد و علاوه بر این ادراکات آن عاری از هر گونه خطا و اشتباه باشد . هم چنین مبدا مشروعیت باید درمقام عمل به حسن و قبح دارای عصمت باشد.
 ١٤:٢٠ - دوشنبه ٢٧ آذر ١٣٩١ادامه مطلب >>
خلاصه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام
یک شنبه 1391/09/26
درباره منشا مشروعیت قدرت سیاسی در سه رکن و عنصر آن باید گفت : مشروعیت رکن اول یا همان اراده ، از این واقعیت بر می خیزد که صاحب اراده یا مشروعیت بالذات داشته باشد و یا در صورتی که مشروعیت بالعرض دارد ، مشروعیت او به یک مشروعیت بالذات بازگردد، درغیر اینصورت مستلزم دور یا تسلسل خواهد بود که دور و تسلسل – همانگونه که در قلمرو هست ها محال است – در قلمرو باید ها نیز محال است.
 ١٢:٢٩ - يکشنبه ٢٦ آذر ١٣٩١ادامه مطلب >>
خلاصه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام
شنبه 1391/09/25
مطلب چهارم درباره مشروعیت به ارکان مشروعیت مربوط می شود.قدرت سیاسی دارای سه رکن است و قدرت سیاسی باید در هر سه رکن مشروع باشد . اول - اراده :حاکم و قدرت سیاسی باید دارای اراده باشد و این اراده باید مشروع باشد. یعنی اراده خلاف نکند. دوم - الزام :حاکم و قدرت سیاسی باید دارای توانایی الزام و وادار ساختن دیگران به عمل بر طبق اراده اوباشد. دراعمال الزام هم قدرت سیاسی باید مشروع باشد. سوم - عقاب بر مخالفت:عنصر سوم قدرت سیاسی توانایی عقاب در صورت عدم تبعیت از اراده اوست. در این رکن هم قدرت سیاسی باید مشروع باشد.
 ١١:٣٨ - شنبه ٢٥ آذر ١٣٩١ادامه مطلب >>
خلاصه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام
سه شنبه 1391/09/21
مطلب دیگر در بحث مشروعیت آن است که صرف آگاهی از حسن عدل و قبح ظلم کافی نیست تا عدل در جامعه محقق گردد. زیرا ممکن است فرد به رغم علم به موارد حسن و قبح و آگاهی از جیستی عدل ، در عمل بر خلاف علم خود عمل کند. از این رو لازم است متولی عدل و اجرای آن ، در عمل و اجرای آن عدل ، عصمت و مصونیت داشته باشد. از این رو یکی از شرایط ولی فقیه ، عادل بودن است. حال اگر کسی ادعا کند که هیچ گونه نیازی به مشروعیت پیشینی و ماقبل اراده انسان وجود ندارد.خواهیم گفت که این سخن به دو دلیل باطل است:
 ١٢:٤٢ - سه شنبه ٢١ آذر ١٣٩١ادامه مطلب >>
خلاصه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام
یکشنبه 1391/09/19
در پاسخ به این پرسش که آیا عقل عموم افراد قادر به درک بایدها و نبایدها هست؟ باید گفت که عقل مشترک میان عموم افراد تنها می تواند موارد معدودی از بایدها و نبایدها را تشخیص دهد و اغلب موارد آن که در سرنوشت انسان هم تاثیرگذار است ، برای عموم افراد قابل درک و شناخت نیست ، و وجود اختلاف میان عقلا از همین امر بر میخیزد. متفکران غربی به جای آنکه عدم اتفاق نظر عقلا در این زمینه را شاهدی بر لزوم وجود یک عقل فوق انسانی و مقدم بر انسان قلمداد کنند ، آنها رابهانه ای برای رسمیت بخشیدن به نسبی گرایی قرارداده اند و اصل در اخلاق را بر نسبی گرایی قرارداده اند.عقل مشترک انسانها برای ارزش های اخلاقی به سه اصل نیاز دارد:
 ١٢:٤٨ - يکشنبه ١٩ آذر ١٣٩١ادامه مطلب >>
خلاصه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام
شنبه 1391/09/18
گفته شد که مقصود از مشروعیت قدرست سیاسی در قلمرو عقل عملی ، به معنای حسن و قبح است که میتوان از آن ضرورت اخلاقی تعبیر کرد.حال این پرسش مطرح می شود که آیا چنین "ضرورت اخلاقی" و "باید" مقدم بر انسان و اراده اوست یا آن که متفرع بر اراده انسان و تابع اراده انسان است؟ پاسخ این است که چنین ضرورتی مقدم بر انسان و اراده اوست ، زیرا در صورتی که ضرورت اخلاقی تابع اراده انسانها باشد ، اساس و بنیاد اخلاق از میان خواهد رفت. مستکبران بر اساس این مبنا ظلم و جور می کنند
 ١٤:١٥ - شنبه ١٨ آذر ١٣٩١ادامه مطلب >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>

آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی