خلاصه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام
دوشنبه 1391/08/01
دلیل ششم بر ضرورت وجود حکومت : انسان موجود اجتماعی است . زندگی اجتماعی متوقف بر تعامل اجتماعی است و تعامل اجتماعی منوط به وجود حکومت است. دلیل هفتم : انسان موجود اجتماعی است . زندگی اجتماعی بدون وجود ضوابط اجتماعی امکانپذیر نیست . تدوین ضوابط و اجرای آن جز با وجود حکومت محقق نمی شود.
 ٠٩:٥٣ - دوشنبه ١ آبان ١٣٩١ادامه مطلب >>
خلاصه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام
یکشنبه 1391/07/30
دلیل پنجم ضرورت وجود حکومت : هم انسان و هم جامعه انسانی دارای استعداد رسیدن به کمال هستند. عقلا تحصیل کمال واجب است . دستیابی انسان و جامعه انسانی به کمال متوقف بر وجود حکومت است.
 ١٠:٣٦ - يکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩١ادامه مطلب >>
خلاصه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام
شنبه 1391/07/29
دلیل سوم بر ضرورت وجود حکومت : انسانها نیازهایی دارند . تامین این نیازها جز از راه ها تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. دلیل چهارم : در جامعه بشری اختلاف وجود دارد . تداوم این اختلاف ها به جنگ و خونریزی می انجامد. تنها راه جلوگیری از جنگ و خونریزی ، وجود حکومت است.
 ٠٩:٥٨ - شنبه ٢٩ مهر ١٣٩١ادامه مطلب >>
خلاصه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام
دوشنبه 1391/07/24
دلیل عقلی ، سیره عقلا ، کتاب و سنت بر ضرورت وجود حکومت دلالت دارد. دلیل اول : عقلا عدل اجتماعی لازم است و عقلا عدل اجتماعی بدون وجود حکومت محقق نمی شود. پس عقلا وجود حکومت لازم است.
 ١٠:٤٨ - دوشنبه ٢٤ مهر ١٣٩١ادامه مطلب >>
خلاصه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام
یکشنبه 1391/07/23
بر اساس جهان بینی الهی به جای اصل "عدم ولایت" که تنها ناظر بر روابط افراد بدون لحاظ خالق آنهاست. اصل "عدم جواز تصرف در جهان بدون اذن خالق جهان " مطرح است. از این رو هرگونه تصرفی از جمله اعمال اراده بر دیگران منوط به به اذن خالق جهان است.
 ٠٩:٤١ - يکشنبه ٢٣ مهر ١٣٩١ادامه مطلب >>
خلاصه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام
شنبه 1391/07/22
مساله دیگر "چرایی قدرت سیاسی"است. "چرایی قدرت سیاسی " به 3 معنا بکار می رود: 1-ضرورت وجود قدرت سیاسی 2- منشا قدرت سیاسی 3- غایت و هدف قدرت
 ٠٩:٥٩ - شنبه ٢٢ مهر ١٣٩١ادامه مطلب >>
خلاصه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام
دوشنبه 1391/07/17
قدرت سیاسی باید بالذات عادل باشد و عدالت آن مطلق باشد زیرا اگر در زمان یا مکانی فاقد عدالت باشد ، در آن زمان یا مکان اراده عادلی وجود خواهد داشت که آن اراده دارای حق مشروع اعمال اراده خواهد بود و از این رو قدرت سیاسی فاقد عدالت بالذات و مطلق خواهد شد و برتری بالذات قدرت خود را نیز از دست خواهد داد.ویژگی یازدهم قدرت سیاسی بالذات آن است که...
 ١١:٠٣ - دوشنبه ١٧ مهر ١٣٩١ادامه مطلب >>
خلاصه درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام
یکشنبه 1391/07/16
ویژگی مهم قدرت سیاسی آن است که اعتباری نیست . قدرت سیاسی ، خواه بالذات باشد خواه بالعرض ، از اعتبار قراردادی منشا نمی گیرد، زیرا منبع چنین قدرتی ذات حاکم است و از راه نصب به قدرت سیاسی بالعرض اعطا می شود، نه از را ه قرارداد.
 ١٠:١٩ - يکشنبه ١٦ مهر ١٣٩١ادامه مطلب >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 

درس خارج فقه نظام سیاسی اسلام

 

 

 

 

نسخه چاپی ©2019 rcipt.ir
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی