مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگذار
نویسنده : سید جواد ورعی
ناشر : دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
نوبت چاپ : اول / 1386
تعدادصفحه : 1337صفحه

قیمت : 294,000  ریال

این اثر به منظور دسترسی آسان صاحبنظران ، اساتید و پژوهشگران رشته حقوق به مبانی و مستندات هر یک از اصول قانون اساسی است.

مبانی و مستنداتی که قانونگذار بر اساس آن به تدوین هریک از اصول پرداخته است. افزون بر آن ، نظرات مفسر رسمی قانون اساسی نیز در ذیل هریک از اصول قابل دسترسی است.

تحلیل و بررسی روند تدوین و بازنگری قانون اساسی در سالهای 1358 و 1368 شمسی با استناد با اسناد و مدارک ، مقدمه تفصیلی این اثر به خود اختصاص داده است. برخی از اسناد در این اثر از امام خمینی (ره) ، آیت الله گلپایگانی (ره) ، مراجع دیگر ، علما و حقوقدانان برای نخستین بار انتشار می یابد و پاسخی به تحریف تاریخ انقلاب اسلامی است.

این کتاب شامل بخشهای زیر میباشد:

بررسی روند تدوین و بازنگری قانون اساسی

مراحل تدوین پیش نویس قانون اساسی

بازنگری در قانون اساسی

فصل اول:اصول کلی

فصل دوم : زبان، خط ، تاریخ و پرچم رسمی کشور

فصل سوم :حقوق ملت

فصل چهارم :اقتصاد و امور مالی

فصل پنجم : حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

فصل ششم :قوه مقننه

فصل هفتم : شوراها

فصل هشتم :رهبر یا شورای رهبری

فصل نهم : قوه مجریه

فصل دهم :سیاسیت خارجی

فصل یازدهم : قوه قضاییه

فصل دوازدهم: صدا و سیما

فصل سیزدهم : شورای امنیت ملی

فصل چهاردهم : بازنگری در قانون اساسی

آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی