خبرگان و تداوم شرایط رهبری
نویسنده : مصطفی جعفر پیشه فرد
ناشر : دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
نوبت چاپ : اول / 1388
تعدادصفحه : 197صفحه

قیمت : 43,000  ریال

طبق اصل یکصد و هفتم و اصل یکصدو یازدهم قانون اساسی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری مسئولیت تشخیص و احراز استمرار شرایط رهبری را بر دوش دارندو از همه مهمترین وظایف ایشان ، تشخیص مواردی است که منجر به عزل رهبری می شود.

با توجه به این وظیفه خطیر ، پزسش اصلی آن است که خبرگان با چه ساز و کار شرعی و قانونی می توانند به ایفای این نقش حیاتی بپردازند؟

این کتاب به پاسخ این پرسش بر اساس مبانی فقهی و حقوقی می پردازد.

این کتاب شامل بخش های زیر می باشد:

فصل اول: مفاهیم و کلیات

فصل دوم: بررسی نظریه نظارت ناپذیری رهبری در نظام اسلامی

فصل سوم : بررسی مبانی فقهی مشروعیت نظارت بر رهبری

فصل چهارم : بررسی مبانی حقوقی مشروعیت نظارت بر رهبر

فصل پنجم :مشروعیت سیاسی و حدود نظارت شرعی

فصل ششم : حدود نظارت از نظر قانون اساسی

فصل هفتم : شیوه اعمال نظارت

آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی