فهرست تفصيلى كتاب حكومت علوى، كارگزاران تاریخ ثبت : 2012/02/20
طبقه بندي : ,96,
عنوان : فهرست تفصيلى كتاب حكومت علوى، كارگزاران
آدرس فایل PDF :

pdffileبرای دریافت فایل  PDF کلیک نمایید.

مولف : گروهى از نويسندگان
نوبت چاپ : 1381
متن :

فهرست تفصيلى كتاب حكومت علوى، كارگزاران

 

فهرست تفصيلى شماره صفحه
پيشگفتار - حضرت آيت اللّه امينى -
روشهاى تربيت سياسى كارگزاران از... - محمدصادق مزينانى -
بررسى مفاهيم 17
روشهاى تربيت سياسى 19
1. توجه به رشد عقلانى 20
الف. تفكّر و تعقّل 21
ب. دعوت به دانش و همنشينى با عالمان 22
ج. مشورت 23
ه' . تجربه‏اندوزى و استفاده از تجربه‏هاى ديگران 25
2. روش الگويى 27
3. تشويق و تنبيه 31
انواع تشويق و تنبيه 34
رعايت حدّ و مرزها 35
4. شيوه نظارت 36
5. نشان دادن لغزشگاهها 39
6. بهره‏گيرى از تاريخ 42
7. روش پند و اندرز 44
امام على(ع)، كارگزاران حكومت و... - جهانبخش ثواقب -
مقدمه 51
1. برنامه اصلاحى امام على(ع) 54
1-1. معيارهاى انتخاب كارگزاران 58
2-1. توصيه‏ها و دستورالعمل‏ها 64
1-2-1. فرمانداران 65
2-2-1. مأموران مالى 70
3-2-1. فرماندهان نظامى 73
حق نظاميان بر رهبرى 74
و حق رهبرى بر نظاميان 75
3-1. سياست‏هاى نظارتى 76
نتيجه 83
ملاك‏هاى گزينش كارگزاران در... - محمد رحمانى -
آگاهى 88
بينش سياسى 90
ايمان به هدف 91
امانت‏دارى 93
عدالت‏ خواهى 96
احترام به نظر كارشناسان 99
سعه صدر 100
شجاعت 102
قاطعيت 103
پيشگامى در عمل 104
فروتنى 106
نبود سوء پيشينه 107
توانايى (جسمى و روحى) 108
نظارت بر كارگزاران در... - على‏اصغر الهامى‏نيا -
1. انتخاب بهترين‏ها 117
2. ترسيم خطوط كلى سياست حاكم 119
3. هشدار و پيشگيرى 122
4. اعمال نظارت 124
4-1. نظارت آشكار 124
4-2. نظارت پنهان 126
4-3. نظارت مردمى 129
5. واكنش مناسب 132
كارآمدى و شاخصه‏هاى آن در انديشه... - بهرام اخوان كاظمى -
مقدمه 143
بخش اوّل مدخلى در باب مديريت در نهج ‏البلاغه 145
بخش دوم واژه كارايى و كارآمدى (اثربخشى) در نهج‏ البلاغه 148
بخش سوم كارآمدى به معناى ايفاى بهينه كارويژه‏هاى حكومت 150
بخش چهارم شاخصه‏هاى مهم كارآمدى و كارايى در نهج‏ البلاغه 151
مبحث اوّل اصل عدالت و عدالت ورزى 151
گفتار اوّل تعريف عدالت 152
الف) عينى و ملموس 152
ب) هر چيز در جاى خويش (وضع الشّي‏ء في موضعه) 153
ج) اهميت اجتماعى«عدالت»... 153
د) موزون و متعادل 153
ه) نفى هرگونه تبعيض و رعايت همه استحقاق‏ها 154
و) رعايت حقوق افراد (رابطه حق و حقدار) 154
ز) همسانى «عدالت» با «عقل عملى» 155
ح) عدالت به معناى تقواى الهى... 155
ط) الهى بودن مبانى و منابع عدالت 155
مبحث دوم اصل شايسته سالارى 156
مبحث سوم اصل تجربه گرايى 162
مبحث چهارم اصل نظارت و كنترل 163
گفتار دوم نظارت درونى يا خود كنترلى 168
گفتار سوم نظارت عمومى و همگانى 169
مبحث پنجم ضابطه و قانون‏گرايى به جاى رابطه‏گرايى 172
مبحث ششم امانت دارى، تكليف گرايى و مسئوليت شناسى 174
مبحث هفتم اصل الگو بودن رهبران و مديران و... 175
مبحث هشتم كفاف و قناعت و پرهيز از اسراف 176
استنتاج 176
كارگزاران و موقعيت جغرافيايى... - سيد غلامحسين حسينى -
پيش درآمد 181
كارگزاران از منظر امام على(ع) 182
حدود جغرافياى حكومت امام على(ع) 184
منطقه شبه جزيره عربستان 184
كارگزاران منطقه شبه جزيره عربستان 185
كارگزاران مكه و طائف 185
ابوقتاده انصارى 186
قثم بن‏عباس 186
كارگزاران حكومت امام(ع) در مدينه 187
سهل بن‏حنيف انصارى خزرجى 188
تميم بن‏عمرو 189
تمّام بن‏عبّاس 190
ابوايّوب انصارى 190
حارث بن‏ربيع انصارى 191
كارگزاران يمن 191
عبيداللَّه بن‏عباس 191
كارگزاران مصر 192
قيس بن‏سعد بن‏عباده انصارى 193
محمد بن‏ابى‏بكر 195
مالك اشتر 196
منطقه عراق 197
فرمانداران و كارگزاران منطقه عراق 198
كارگزاران كوفه 198
ابوموسى اشعرى 199
قرظة بن‏كعب انصارى 200
كارگزاران بصره 200
عثمان بن‏حنيف انصارى 201
عبداللَّه بن‏عباس 202
كارگزاران مدائن 204
حُذيفة بن‏يمان 204
يزيد بن‏قيس ارحبى 206
كارگزاران منطقه جزيره 207
كميل بن‏زياد نخعى 208
ديگر كارگزاران در عراق 208
استان عالى 208
استان زوابى 208
كسكر 208
جَبُّل 209
بهقباذات 209
بُهَرسِير و نواحى آن 209
عين التّمر 210
منطقه فرات 210
منطقه ايران (مملكت فُرس يا فارسيان) 210
كارگزاران ايران 211
استان اهواز 211
استان ماهان يا دينور (كرمانشاه) و نهاوند 211
استان اصفهان و همدان و رى 211
منطقه قزوين 212
استان فارس 212
استان كرمان 212
استان آذربايجان 213
استان سجستان (سيستان) 213
استان خراسان 213
كارگزاران منطقه بحرين و عمّان 214
بحرين 214
منطقه شام 214
آيات -
روايات -
شناسنامه -
تعداد نمایش : 7270 <<بازگشت
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی