موضوع: راهکار جلوگیری از استبداد ناشی از تمرکز قدرت

کارشناس: جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدایی

چکیده نشست:

در نظامهای سیاسی دنیا برای تبیین اختیارات مقامات حکومتی و دولتی قانون اساسی مسیرهایی را ترسیم می‎کند تا از استبداد جلوگیری کرده و رفتار زمامداران را در چارچوب اختیارات قانونی تعریف و تصویر نماید. به عبارت دیگر رفتار حاکمان و زمامداران تحت حاکمیت قانون و منطبق بر آن پذیرفته و ارزیابی می‎شود. در حکومت دینی نیز می‎توان بین اختیارات ولایت فقیه و حاکمیت قانون ارتباط برقرار کرد. ولایت فقیه یعنی پذیرش اختیاراتی که منطبق بر احکام شرعی، عقل سلیم و منطبق با مصالح جامعه است و با این مبنا گسترة اختیارات ولایتِ ولیِّ فقیه نه تنها تعارضی با حاکمیت قانون ندارد بلکه عین حاکمیت قانون است.

کدخدایی

 

 

 

 

نسخه چاپی ©2019 rcipt.ir
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی