موضوع: فقه سیاسی

کارشناس: حضرت آیت الله محسن اراکی

چکیده نشست:

نمی‎توان تصور کرد که فقیهی ادّعای اجتهاد مطلق بکند ولی این فقیهی باشد که فقه سیاست را نداشته باشد [یا فقه را از سیاست جدا بداند] چون سیاست فعلی از افعال مکلّف است حال چه این سیاست را فعل حاکم در نظر بگیریم و چه فعل محکومان، فلذا السیاسة نوعٌ من الافعال بنابراین اگر فقیهی ادّعا کند که من در سیاست دخالت نمی‎کنم خود این ادّعا، معنی‎اش این است که من مجتهد متجزّی هستم و در این بخش از فقه، حرفی برای گفتن ندارم. البته ما یک بحثی داریم که بحث مهمی هم هست که فقه را به فقه کلان و فقه خرد تقسیم کرده‎ایم، چون فعل مکلّف نیز از دو قسم خرد و کلان تشکیل شده است

آیت الله اراکی

 

 

 

 

نسخه چاپی ©2019 rcipt.ir
آموزش

سامانه آموزش

پژوهش

سامانه پژوهش

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

نشریه

فصلنامه حکومت اسلامی