سه شنبه 1392/07/09
دوشنبه 1392/07/08
دوشنبه 1392/02/23
امپرياليسم فرهنگي: معرفي انتقادي
کتاب پرسمان ولایی،ولایت فقیه و مشروعیت
اصول‌گرايي در انديشه‌ي امام خميني (س)
عنوان
مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< اولین دوره تربیت مدرس ولایت فقیه ویژه اساتید خواهر

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< دوره عمومی ولایت فقیه در استان اردبیل

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< وبینار تخصصی «قانون حجاب و حکومت اسلامی»

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< کارگاه آموزشی- تخصصی ولایت فقیه ویژه اساتید حوزه های علمیه

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< وبینار علمی تشریح اندیشه سیاسی آیت الله شهید بهشتی

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< هویت گزارشگران فساد باید محرمانه بماند

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< کارگاه های تخصصی ولایت فقیه ویژه جامعه المصطفی

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< سیمای حکومت اسلامی و ولایت فقیه در کتاب های درسی آموزش و پرورش

مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
< وبینار تخصصی بررسی اندیشه و رفتار سیاسی مرحوم نائینی(ره)

عنوان